Про Бюро
Послуги ПВБКІ — нові можливості кредитування

Звіт емітента за 2018 рік

Титульний аркуш

 

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 26-04-2019

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

                Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

 

Голова Правлiння

 

 

 

Паламарчук А.Б.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)

за 2018 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Перше всеукраїнське бюро кредитних iсторiй"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 33691415

4. Місцезнаходження: 02002, Україна, Київська обл., м. Київ, Євгена сверстюка,11

5. Міжміський код, телефон та факс: (044)3905470, (044)3905470

6. Адреса електронної пошти: office@pvbki.com

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 21.03.2019, Затвердити рiчну iнформацiю емiтента за 2018 р.

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

https://www.pvbki.com/ukr/about/news/

25.04.2019

 

(адреса сторінки)

(дата)


Зміст

         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

 

7. Судові справи емітента

 

8. Штрафні санкції емітента

 

9. Опис бізнесу

 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

X

1) інформація про органи управління

X

2) інформація про посадових осіб емітента

X

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

 

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

 

11. Звіт керівництва (звіт про управління)

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

X

2) інформація про розвиток емітента

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

X

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

X

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

X

4) звіт про корпоративне управління

X

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

X

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

X

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

X

- інформація про наглядову раду

X

- інформація про виконавчий орган

X

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент

X

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

X

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

X

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

X

- повноваження посадових осіб емітента

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій

 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

X

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу

X

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

3) інформація про зобов'язання емітента

 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

26. Інформація вчинення значних правочинів

 

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

 

29. Річна фінансова звітність

X

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

 

32. Твердження щодо річної інформації

 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

 

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

41. Основні відомості про ФОН

 

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

45. Правила ФОН

 

46. Примітки:

 


ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

            Приватне акцiонерне товариство "Перше всеукраїнське бюро кредитних iсторiй"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

            А00 №776920

3. Дата проведення державної реєстрації

            02.07.2007

4. Територія (область)

            Київська обл.

5. Статутний капітал (грн)

            11750000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

            0

8. Середня кількість працівників (осіб)

            17

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            82.91 - дiяльнiсть агенств зi стягування платежiв i бюро кредитних iсторiй

            63.99 - надання iнших iнформацiйних послуг

            62.01 - компьютерне програмування

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            ПАТ "ОТП Банк"

2) МФО банку

            300528

3) Поточний рахунок

            2600180130700

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

           

5) МФО банку

           

6) Поточний рахунок

           

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) Найменування

            Асоцiацiя "Бюро кредитних iсторiй"

2) Організаційно-правова форма

            Асоціація

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            39221990

4) Місцезнаходження

            02002, м. Київ, вул. Є.Сверстюка,11

5) Опис

            немає

 

1) Найменування

            Асоцiацiя "Iнформацiйно-фiнансового бiзнесу"

2) Організаційно-правова форма

            Асоціація

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            42711756

4) Місцезнаходження

            02002, м.Київ, вул. Є.Сверстюка,11

5) Опис

            немає

 

 

 

IV. Інформація про органи управління

Орган управління

Структура

Персональний склад

Загальнi збори акцiонерiв Товариства

Акцiонери Товариства

Станом на 20.04.2018 р. акцiонерами товариства є 23 особи.

Наглядова Рада Товариства

 Наглядова рада обирається Загальними зборами. Кiлькiсний склад Наглядової ради становить 5 (п'ять) осiб.

 

Тимонькiн Б.В., Глевацький А.О., Богданцов К.М., Лихочас А.О., Атанов А.А.

Правлiння Товариства

Голова Правлiння та Заступники Голови Правлiння

Голова Правлiння Паламарчук А.Б., Член Правлiння Глазунов В.В.

Ревiзiйна комiсiя

Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними зборами у складi 3 (трьох) осiб - Голови та 2 (двох) членiв.

Голова ревiзiйної комiсiї Даценко Т.В., Члени Ревiзiйної комiсiї : Здовбицький I.I., Колесник I.В.

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

            Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Тимонькiн Борис Владиславович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1951

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            43

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            Член Наглядової ради HC UniCredit до 06.06.2014 р.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            27.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

            Протягом звiтного року нiяких змiн не вiдбувалось. Обовязки та повноваження визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду. Посадова особа Емiтента непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не сплачується. Обраний до складу Наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2017 року. Права, обов’язки та вiдповiдальнiсть закрiплено в Положеннi про Наглядову раду товариства та Статутi товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе.

 

1) Посада

            Заступник Голови Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Глевацький Андрiй Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1976

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            19

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            Директор Дапертаменту роздрiбних, ринкових та оперцiйних ризикiв ПАТ "РайффайзенБанк Аваль".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            27.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

            Протягом звiтного року нiяких змiн не вiдбувалось. Обовязки та повноваження визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду. Посадова особа Емiтента непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не сплачується. Права, обов’язки та вiдповiдальнiсть закрiплено в Положеннi про Наглядову раду товариства та Статуту Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе.

 

1) Посада

            Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Лихочас Андрiй Олексiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1970

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            26

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            До серпня 2015 р. Голова Правлiння ПАТ "УПБ".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            27.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

            Протягом звiтного року нiяких змiн не вiдбувалось. Обов’язки та повноваження визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду. Посадова особа Емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не сплачується. Обраний до складу Наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2017 року. Права, обов’язки та вiдповiдальнiсть закрiплено в Положеннi про Наглядову раду товариства та Статутi товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе.

 

1) Посада

            Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Богданцов Костянтин Миколайович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1965

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            29

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            До 2014 року начальник управлiння правового супроводу дiяльностi банку Юридичного департаменту АТ "УкрСиббанк".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            27.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

            Протягом звiтного року нiяких змiн не вiдбувалось. Обов’язки та повноваження визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду. Посадова особа Емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не сплачується. Права, обов’язки та вiдповiдальнiсть закрiплено в Положеннi про Наглядову раду товариства та Статуту Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе.

 

1) Посада

            Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Атанов Артур Анатолiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1981

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            13

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            До 2016 року директор центру роздрiбного бiзнесу ПАТ "Укрсоцбанк", з 2016 року директор центру роздрiбного бiзнесу , Член Правлiння ПАТ "Укрсоцбанк".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            27.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

            Протягом звiтного року нiяких змiн не вiдбувалось. Обов’язки та повноваження визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду. Посадова особа Емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не сплачується. Права, обов’язки та вiдповiдальнiсть закрiплено в Положеннi про Наглядову раду товариства та Статуту Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе.

 

1) Посада

            Голова Правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Паламарчук Антонiна Борисiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1948

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            41

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            До 2005 року обiймала посаду Вiце-президенту Асоцiацiї українських банкiв.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            19.06.2008, обрано безстроково

9) Опис

            Протягом звiтного року нiяких змiн не вiдбувалось. Обов’язки та повноваження визначенi Статутом. Посадова особа Емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода сплачується вiдповiдно до штатного розкладу. Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе.

 

1) Посада

            Член Правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Глазунов Василь Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1962

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            38

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            До 2005 року обiймав посаду Директора департаменту iнформацiйних технологiй ВАТ "ТАСС Комерц Банк".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            02.07.2008, обрано безстроково

9) Опис

            Протягом звiтного року нiяких змiн не вiдбувалось. Обов’язки та повноваження визначенi Положенням про правлiння. Посадова особа Емiтента непогашеної судомостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода сплачується вiдповiдно до штатного розкладу. Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе.

 

1) Посада

            Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Чередник Людмила Антолiївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1979

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            25

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            До 2007 року обiймала посаду головного бухгалтера ТОВ "Альма".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            02.07.2008, обрано безстроково

9) Опис

            Протягом звiтного року нiяких змiн не вiдбувалось. Посадова особа Емiтента непогашеної судомостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода сплачується вiдповiдно до штатного розкладу. Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе.

 

1) Посада

            Голова Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Даценко Тетяна Вiкторiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1970

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            30

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

             Регiональне вiддiлення в м.Києвi ПАТ АБ "Пiвденний", заступник начальника з операцiйної дiяльностi з 01.04.2018р.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            28.04.2016, обрано 3 роки

9) Опис

            Посадова особа Емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обов’язки та повноваження визначенi Статутом. Винагорода не сплачується. Права, обов’язки та вiдповiдальнiсть закрiплено в ст.15.Статуту товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе.

 

1) Посада

            Член Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Здовбицький Iван Iванович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1963

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            38

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            Директор ТОВ "Вудрест".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            28.04.2016, обрано 3 роки

9) Опис

            Обов’язки та повноваження визначенi Статутом.Посадова особа Емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не сплачується. Права, обов’язки та вiдповiдальнiсть закрiплено в ст.15.Статуту товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе.

 

1) Посада

            Член Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Колесник Iрина Вiкторiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1963

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            37

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            Голова Правлiння ПАТ "Перший iнвестицiйний банк".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            28.04.2016, обрано 3 роки

9) Опис

            Обов’язки та повноваження визначенi Статутом. Посадова особа Емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не сплачується. Права, обов’язки та вiдповiдальнiсть закрiплено в ст.15.Статуту товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе.

 


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейо-вані іменні

1

2

3

4

5

6

7

Голова Правлiння

Паламарчук А.Б.

 

1 057

8,995743

1 057

0

Усього

1 057

8,995743

1 057

0

 


VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Основний вид дiяльностi ПрАТ "ПВБКI" є ведення кредитних iсторiй та надання iнших iнформацiйних послуг, якi сприяють зниженню ризикiв кредитної дiяльностi. В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента та його економiчна стабiльнiсть буде в значнiй мiрi залежати вiд ефективних фiскальних та iнших заходiв, якi здiйснюються Урядом, стабiльнiстю банкiвського сектору України з урахуванням економiчної ситуацiєї в країнi. Пов’язана з економiчною ситуацiєю потенцiйна невизначенiсть, безпосереднiй вплив якої на даний момент неможливо оцiнити в повнiй мiрi, продовжує iснувати.

 

 

2. Інформація про розвиток емітента

Основними факторами у стратегiчнiй дiяльностi пiдприємства для покращення його фiнансово-економiчного стану є розширення ринку збуту, розробка та впровадження нових видiв послуг, якi сприяють зниженню ризикiв кредитної дiяльностi,   нарощуванням бази даних, збiльшенням кiлькостi запитiв, пiдвищенням якостi даних, а також розширенням кола користувачiв та постачальникiв iнформацiї.

Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Пiдприємства. Майбутнє спрямування економiчної полiтики з боку українського Уряду, нестабiльна ситуацiя в країнi, монополiзацiя ринку, все це може мати вплив на дiяльнiсть пiдприємства.

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

На протязi звiтного перiоду деривативи не укладалися, правочини щодо похiдних цiнних паперiв не укладалися.

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Керiвництво Товариства контролює процес управлiння ризиками. Функцiя управлiння ризиками у Товариствi здiйснюється стосовно фiнансових ризикiв (кредитного, валютного, ризику лiквiдностi), ринкових, цiнових, а також операцiйних та юридичних ризикiв. Управлiння операцiйними та юридичними ризиками має на метi забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур та полiтики, що спрямованi на мiнiмiзацiю цих ризикiв. Емiтентом не використовується метод страхування цiнового ризику за угодами на бiржi (товарнiй, фондовiй) - операцiї хеджування.

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Схильностi до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв вiдсутня.

 

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом.

 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом

корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї

Товариства на фондових бiржах не торгуються, у зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

ПрАТ ПВБКI дiє на пiдставi ЗУ "Про акцiонернi товариства",  Статуту та внутрiшнiх Положень Товариства, затверджених Загальними зборами акцiонерiв.

Реалiзацiя  корпоративних прав акцiонерiв здiйснюється шляхом участi та голосування на Загальних зборах товариства по всiх питаннях порядку денного, в управлiннi товариством шляхом обрання представникiв акцiонерiв до Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї товариства.

 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного

кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

26.04.2018

Кворум зборів

76,31

Опис

1.         Обрання та припинення повноважень членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв. 

2.         Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПВБКI".

3.         Затвердження порядку (регламенту) проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв.

4.         Звiт Правлiння про дiяльнiсть ПрАТ "ПВБКI" в 2017 роцi та прийняття рiшення за наслiдками  його розгляду.

5.         Звiт Наглядової ради ПрАТ "ПВБКI" за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.

6.         Звiт Ревiзiйної комiсiї про дiяльнiсть ПрАТ "ПВБКI" за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками  його розгляду. Затвердження  звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї, рiчного звiту Товариства.

7.         Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його розгляду.

8.         Про розподiл прибутку (збиткiв) ПрАТ "ПВБКI" за пiдсумками дiяльностi в 2017 роцi.

9.         Про внесення змiн до  пунктiв 12.8., 13.2., 16.3. Статуту ПрАТ "ПВБКI" вiдповiдно до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства" та затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї.

 

 

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (зазначити)

 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (зазначити)

 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (зазначити)

 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?  ні

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства

 

Інше (зазначити)

 

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

 

Склад наглядової ради (за наявності)?

 

Кількість осіб

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

5

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

З питань аудиту

 

X

З питань призначень

 

X

З винагород

 

X

Інше (зазначити)

Комiтети в складi Наглядової ради не створювались.

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комiтети в складi Наглядової ради не створювались.

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комiтети в складi Наглядової ради не створювались.

 

Персональний склад наглядової ради

 

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Незалежний член

Так

Ні

Тимонькiн Б.В.

Голова Наглядової ради

 

X

Опис:

 

Глевацький А.О.

Заступник Голови Наглядової ради

 

X

Опис:

 

Богданцов К.М.

Член Наглядової ради

 

X

Опис:

 

Лихочас А.О.

Член Наглядової ради

 

X

Опис:

 

Атанов А.А.

Член Наглядової ради

 

X

Опис:

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

 

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (зазначити)

 

 

X

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (зазначити)

 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

Протягом 2018 року проведено 5 засiдань Наглядової ради, на яких розглядались питання, що входять в компетенцiю Наглядової ради та стосувались поточної дiяльностi товариства, затвердження планових показникiв бюджету та його виконання, виконання плану технiчного розвитку бюро та КРI, iншi питання, пов'язанi з дiяльнiстю бюро.

Крiм того, згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства", Наглядова рада приймала рiшення, пов'язанi з органiзацiєю та проведенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ ПВБКI та правами акцiонерiв.

 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

 

 

Інформація про виконавчий орган

 

Склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки

Виконавчим органом Товариства є Правлiння, яке здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть роботи Товариства згiдно з принципами та порядком, встановленими Статутом Товариства, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової ради Товариства та дiє на пiдставi Положення, що затверджується Загальними зборами.

Правлiння є колегiальним органом, який дiє вiд iменi Товариства в межах, встановлених Статутом i Законом України "Про акцiонернi товариства".

 У своїй дiяльностi Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам та Наглядовiй радi, а також пiдконтрольне Ревiзiйнiй комiсiї.

 

До компетенцiї Правлiння належить:

   - розпорядження майном Товариства у межах, що вiднесенi цим Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради до його компетенцiї;

  -  розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;  

   - прийняття рiшень про вчинення правочинiв (укладення договорiв), що вчиняються (укладаються) Товариством, окрiм правочинiв (договорiв), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рiшення Загальними зборами або Наглядовою радою;

  - розробка планiв розвитку Товариства, а також планiв розподiлу прибутку Товариства, якi погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами;

 - забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;

 - подання Наглядовiй радi вимог про необхiднiсть скликання позачергових Загальних зборiв;

 - розпорядження коштами фондiв Товариства у межах своїх повноважень i вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв та в цiлях, визначених вiдповiдними рiшеннями та/або внутрiшнiми Положеннями про фонди Товариства у разi їх затвердження;

 - забезпечення органiзацiї засiдань Наглядової ради, подання Головi Наглядової ради вимог щодо скликання позачергових засiдань Наглядової ради;

- органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;

-   складання та подання Наглядовiй радi рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв;

 - затвердження внутрiшнiх документiв Товариства щодо здiйснення Товариством професiйної дiяльностi на ринку кредитної звiтностi, окрiм тих, затвердження яких вiдноситься до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради;

- затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй працiвникiв Товариства, вчинення iнших необхiдних дiй, пов'язаних iз забезпеченням функцiонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання;

 -   встановлення умов оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства;

-  визначення вiд iменi Товариства умов колективного договору та укладення i виконання колективного договору;

- забезпечення проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства у випадках, визначених Законом та Статутом;

 - з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надання зацiкавленим особам (у тому числi - незалежному аудитору) iнформацiї та документiв, що стосуються Товариства;

- подання до Наглядової ради пропозицiй щодо участi Товариства в iнших юридичних особах;

 - вирiшення питання про списання безнадiйних активiв Товариства;

 - визначення органiзацiйної структури Товариства (крiм прийняття рiшень про створення фiлiй та представництв Товариства);

 - затвердження положень про структурнi пiдроздiли Товариства (крiм положень про фiлiї, представництва, про службу внутрiшнього аудиту);

- затвердження внутрiшнiх документiв чи прийняття окремих рiшень з питань дiяльностi Товариства (зокрема, дотримання лiцензiйних вимог, забезпечення оперативної господарської дiяльностi), крiм тих, якi згiдно з цим Статутом або внутрiшнiми Положеннями належать до компетенцiї iнших органiв Товариства;

- винесення питань, якi вiдповiдно до законодавства та цього Статуту пiдлягають розглядовi та вирiшенню iншими органами Товариства, на їх розгляд, пiдготовка вiдповiдних матерiалiв та пропозицiй з цих питань;

- призначення внутрiшнiх ревiзiй, перевiрок, iнвентаризацiй та службових розслiдувань;

 - розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв i фiлiй Товариства та прийняття рiшень за ними;

-  визначення доцiльностi здiйснення фiнансово-господарських операцiй в iнтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крiм тих, якi мають характер значного правочину);

 - визначення цiн на продукцiю Товариства, тарифiв на послуги Товариства (крiм тих, що затверджуються Наглядовою радою), визначення розмiру плати за користування об'єктами авторського права, якi належать Товариству, розмiру iншої плати, що має сплачуватись Товариству за використання належних йому майнових та/або немайнових прав;

 -  затвердження кошторисiв проведення поточних заходiв, кошторисiв створення Товариством об'єктiв майнових та/або немайнових прав;

-  розгляд звернень, що надходять на iм'я Товариства та прийняття рiшень за ними; прийняття рiшень про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства;

 -  приймає рiшення щодо участi Товариства у благодiйнiй та спонсорськiй дiяльностi в межах затвердженого Наглядовою радою бюджету доходiв та видаткiв.

 -  вирiшення будь-яких iнших питань поточної дiяльностi Товариства i виконання iнших функцiй, крiм тих, якi цим Статутом вiднесено до компетенцiї iнших органiв Товариства.

 - Iншi питання дiяльностi Правлiння, не врегульованi цим Статутом, визначаються в Положеннi про Правлiння Товариства.

 

 

Опис

Засiдання Правлiння вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш 2/3 (двох третiх) членiв Правлiння. Рiшення Правлiння приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Правлiння, якi беруть участь у засiданнi Правлiння. Пiд час голосування Голова Правлiння та кожен iз членiв Правлiння мають один голос. У разi, якщо голоси роздiлилися порiвну, голос Голови Правлiння (а в разi його вiдсутностi, голос заступника Голови Правлiння) є вирiшальним.  Правлiння не має права делегувати свої повноваження iншим особам або органам, якщо iнше прямо не встановлено чинним законодавством України або цим Статутом.

 

 

Примітки

 

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

ні

так

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

так

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

так

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

 

Інше (запишіть)

нi

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу

ні

так

ні

ні

ні

Інформація про склад органів управління товариства

ні

так

так

так

ні

Статут та внутрішні документи

ні

ні

так

так

ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

так

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні

ні

ні

ні

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

 

X

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (зазначити)

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів

 

X

Інше (зазначити)

 

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

 

№ з/п

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1

немає

немає

0

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

 

Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

0

0

немає

 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Наглядова рада обирається Загальними зборами. Кiлькiсний склад Наглядової ради становить 5 (п'ять) осiб.  До складу Наглядової ради з числа кандидатiв до членiв Наглядової ради включаються тi, за якого подано просту бiльшiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Голова та члени Наглядової ради обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки.З числа обраних членiв Наглядової ради Загальними зборами обирається Голова Наглядової ради. Обраним Головою Наглядової ради є член Наглядової ради, за якого подано просту бiльшiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.

Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними зборами у складi 3 (трьох) осiб - Голови та 2 (двох) членiв строком на 3 (три) роки. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються з числа фiзичних осiб - представникiв акцiонерiв, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть та включенi в передбаченому законом порядку в бюлетень для голосування. Ревiзiйна комiсiя зберiгає свою легiтимнiсть, поки її склад не буде меншим, нiж 2/3 (двi третi) вiд її кiлькiсного складу, передбаченого Статутом Товариства. У випадку, коли кiлькiсть членiв Ревiзiйної комiсiї стане меншою нiж 2/3 (двi третi) вiд її кiлькiсного складу, Ревiзiйна комiсiя повинна звернутися до Наглядової ради з вимогою про скликання позачергових Загальних зборiв з метою обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї. Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї.

Обраними до складу Ревiзiйної комiсiї вважаються кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв з урахуванням встановленого цим Статутом кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї.Голова Ревiзiйної Комiсiї обирається на Загальних зборах з числа обраних членiв Ревiзiйної комiсiї. Обраним Головою ревiзiйної комiсiї є член ревiзiйної комiсiї, за якого подано просту бiльшiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.

Голова Правлiння обирається Загальними зборами. Повноваження Голови Правлiння припиняються за рiшенням Загальних зборiв.

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова Рада Товариства виконує свої повноваження вiдповiдно до ЗУ "Про акцiонернi товариства",  Статуту та Положення про Наглядову раду.

Ревiзiйна комiсiя виконує свої повноваження на пiдставi ЗУ "Про акцiонернi товариства" та Статуту товариства. Правлiння товариства виконує свої повноваження передбаченi ЗУ "Про акцiонернi товариства", Статутом товариства та Положенням про правлiння.

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Наведена нижче iнформацiя представлена на виконання вимог ст.401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480-IV вiд 23.02.2006 р (iз змiнами та доповненнями) стосовно перевiрки положень Звiту про корпоративне управлiння за 2018 рiк, який є складовою частиною Звiту керiвництва (звiту управлiння) ПРАТ "ПВБКI".

1.         Нами перевiрено iнформацiю, зазначену емiтентом щодо застосування кодексу корпоративного управлiння, iнформацiю щодо проведення загальних зборiв та опису прийнятих на зборах рiшень, iнформацiю про склад наглядової ради та виконавчого органу ПРАТ "ПВБКI", про проведенi засiдання наглядової ради iз загальним описом прийнятих рiшень. Ми не виявили фактiв суттєвої невiдповiдностi законодавчим вимогам, встановленим щодо розкриття такої iнформацiї, та фактiв суттєвих викривлень зазначеної iнформацiї фактичним обставинам, протокольним рiшенням, статутним та розпорядчим документам Товариства, якi б необхiдно було включити до нашого звiту.

2.         На думку аудитора опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента, iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента,  наведено в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до фактичних обставин та вимог пп.5-9 частини 3 ст. ст.401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480-IV вiд 23.02.2006 р (iз змiнами та доповненнями).

3.         На думку аудитора, опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента, повноважень посадових осiб емiтента наведено в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до Статутних та регламентних документiв ПРАТ "ПВБКI" та вимог пп.5-9 частини 3 ст. ст.401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480-IV вiд 23.02.2006 р (iз змiнами та доповненнями).

 

 

 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

 

 

 


X. Структура капіталу

 

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

акцiї простi iменнi

11 750

1 000,00

Права та обов’язки акцiонерiв викладенi у Статутi товариства та вiдповiдають ЗУ "Про акцiонернi товариства",

нi

Примітки:

 XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

28.09.2010

821/1/10

ДКЦПФР

UA4000044853

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

1 000

11 750

11 750 000

100

Опис

нi

 


8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість цінних паперів (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

1

2

3

4

5

Паламарчук Антонiна Борисiвна

1 057

8,995743

1 057

0

Усього

1 057

8,995743

1 057

0

  

КОДИ

 

Дата

01.01.2019

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Перше всеукраїнське бюро кредитних iсторiй"

за ЄДРПОУ

33691415

Територія

м. Київ, Днiпровський р-н

за КОАТУУ

8036600000

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне підприємство

за КОПФГ

120

Вид економічної діяльності

Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій

за КВЕД

82.91

Середня кількість працівників: 17

Адреса, телефон: 02002 м. Київ, Євгена сверстюка,11, (044)3905470

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 p.

Форма №1

 

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

8 215

7 994

    первісна вартість

1001

14 649

15 186

    накопичена амортизація

1002

( 6 434 )

( 7 192 )

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби

1010

1 142

1 111

    первісна вартість

1011

4 064

4 768

    знос

1012

( 2 922 )

( 3 657 )

Інвестиційна нерухомість

1015

0

0

    первісна вартість

1016

0

0

    знос

1017

( 0 )

( 0 )

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

    первісна вартість

1021

0

0

    накопичена амортизація

1022

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

    інші фінансові інвестиції

1035

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

203

205

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

9 560

9 310

    II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

32

21

Виробничі запаси

1101

32

21

Незавершене виробництво

1102

0

0

Готова продукція

1103

0

0

Товари

1104

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

2 385

4 006

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

    за виданими авансами

1130

673

376

    з бюджетом

1135

0

0

    у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

    з нарахованих доходів

1140

50

60

    із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

508

851

Поточні фінансові інвестиції

1160

6 100

10 400

Гроші та їх еквіваленти

1165

2 654

5 419

Готівка

1166

2

2

Рахунки в банках

1167

2 652

5 417

Витрати майбутніх періодів

1170

33

34

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

у тому числі в:

 

 

 

    резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

    резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

    резервах незароблених премій

1183

0

0

    інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

1

Усього за розділом II

1195

12 435

21 168

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

21 995

30 478

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

11 750

11 750

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

5 165

4 761

Додатковий капітал

1410

3 323

4 179

Емісійний дохід

1411

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

Резервний капітал

1415

778

900

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-1 641

5 080

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

Усього за розділом I

1495

19 375

26 670

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

1 134

1 045

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви

1530

0

0

у тому числі:

 

 

 

    резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

    резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

0

    резерв незароблених премій

1533

0

0

    інші страхові резерви

1534

0

0

Інвестиційні контракти

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

Усього за розділом II

1595

1 134

1 045

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Векселі видані

1605

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

    довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

    товари, роботи, послуги

1615

92

119

    розрахунками з бюджетом

1620

967

2 381

    у тому числі з податку на прибуток

1621

625

1 799

    розрахунками зі страхування

1625

0

0

    розрахунками з оплати праці

1630

0

0

    одержаними авансами

1635

0

0

    розрахунками з учасниками

1640

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

    страховою діяльністю

1650

0

0

Поточні забезпечення

1660

400

251

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

27

12

Усього за розділом IІІ

1695

1 486

2 763

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

Баланс

1900

21 995

30 478

 

Керівник                                            Паламарчук Антонiна Борисiвна

 

Головний бухгалтер                         Чередник Людмила Антолiївна


 

КОДИ

 

Дата

01.01.2019

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Перше всеукраїнське бюро кредитних iсторiй"

за ЄДРПОУ

33691415

 

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2018 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

 

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

26 585

17 653

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

( 0 )

( 0 )

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 8 648 )

( 6 670 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:

    прибуток

2090

17 937

10 983

    збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

23

29

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування

2123

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 9 353 )

( 8 637 )

Витрати на збут

2150

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

2180

( 60 )

( 5 )

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності:

    прибуток

2190

8 547

2 370

    збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

946

650

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 1 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:

    прибуток

2290

9 492

3 020

    збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-1 708

-536

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:

    прибуток

2350

7 784

2 484

    збиток

2355

( 0 )

( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

-493

-493

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

856

1 103

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

363

610

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

( -89 )

( -89 )

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

452

699

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

8 236

3 183

III. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

212

222

Витрати на оплату праці

2505

8 831

9 209

Відрахування на соціальні заходи

2510

1 482

1 379

Амортизація

2515

2 149

969

Інші операційні витрати

2520

5 387

3 533

Разом

2550

18 061

15 312

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0,000000

0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0,000000

0,000000

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0,00

0,00

 

Керівник                                            Паламарчук Антонiна Борисiвна

 

Головний бухгалтер                         Чередник Людмила Антолiївна


 

КОДИ

 

Дата

01.01.2019

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Перше всеукраїнське бюро кредитних iсторiй"

за ЄДРПОУ

33691415

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

 

Код за ДКУД

1801004

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

 

 

 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

30 133

20 406

Повернення податків і зборів

3005

0

0

 у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

16

135

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

11

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

228

4

Витрачання на оплату:

 

 

 

Товарів (робіт, послуг)

3100

( 2 257 )

( 786 )

Праці

3105

( 7 624 )

( 7 855 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 1 548 )

( 1 457 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 7 070 )

( 5 517 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток

3116

( 625 )

( 420 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість

3117

( 4 576 )

( 3 178 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів

3118

( 1 869 )

( 1 919 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 3 206 )

( 2 384 )

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

( 2 )

( 1 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 165 )

( 105 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

8 505

2 451

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

 

 

 

    фінансових інвестицій

3200

0

0

    необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:

 

 

 

    відсотків

3215

0

662

    дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

770

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання  на придбання:

 

 

 

    фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

    необоротних активів

3260

( 2 030 )

( 896 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 766 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 500 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-2 030

-730

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

 

 

 

Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

1 774

0

Витрачання  на:

 

 

 

Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

( 0 )

( 0 )

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 5 482 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-3 708

0

Чистий рух коштів за звітний період

3400

2 767

1 721

Залишок коштів на початок року

3405

2 654

926

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-2

7

Залишок коштів на кінець року

3415

5 419

2 654

 

Керівник                                            Паламарчук Антонiна Борисiвна

 

Головний бухгалтер                         Чередник Людмила Антолiївна


 

КОДИ

 

Дата

 

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Перше всеукраїнське бюро кредитних iсторiй"

за ЄДРПОУ

33691415

 

Звіт про власний капітал

За 2018 рік

Форма №4

 

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

11 750

5 165

3 323

778

-1 682

0

0

19 334

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

41

0

0

41

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

11 750

5 165

3 323

778

-1 641

0

0

19 375

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

7 784

0

0

7 784

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

-404

856

0

0

0

0

452

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

-404

0

0

0

0

0

-404

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

856

0

0

0

0

856

Розподіл прибутку:

Виплати власникам

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

122

-122

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій 

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

-941

0

0

-941

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі 

4295

0

-404

856

122

6 721

0

0

7 295

Залишок на кінець року

4300

11 750

4 761

4 179

900

5 080

0

0

26 670

 

Керівник                                            Паламарчук Антонiна Борисiвна

 

Головний бухгалтер                         Чередник Людмила АнтолiївнаXV. Відомості про аудиторський звіт

1

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ АФ"АУДИТ-IНВЕСТ"

2

Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)

32241880

3

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

м. Київ, вул. Нижнiй Вал, буд.15, оф.405

4

Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності

3094

5

Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)

 

6

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

з 01.01.2018 по 31.12.2018

7

Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)

01 - немодифікована

8

Пояснювальний параграф (за наявності)

 

9

Номер та дата договору на проведення аудиту

номер: 46-09-18/А, дата: 03.01.2019

10

Дата початку та дата закінчення аудиту

дата початку: 21.01.2019, дата закінчення: 08.02.2019

11

Дата аудиторського звіту

08.02.2019

12

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

60 000,00

13

Текст аудиторського звіту

 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШЕ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ IСТОРIЙ" (код 33691415, мiсцезнаходження: 02002, м. Київ, вулиця Євгена Сверстюка, будинок 11, (тут та надалi по тексту - ПРАТ "ПВБКI" або Товариство), що додається, яка включає:

"          Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2018 р.,

"          Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)" за 2018 рiк,

"          Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2018 рiк,

"          Звiт про власний капiтал за 2018 рiк,

"          Примiтки, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювання до рiчної фiнансової звiтностi ПРАТ "ПВБКI" за  рiк, що закiнчився 31.12.2018 р.

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть Товариства, що додається, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, що дiють в Українi.

Основа для думки

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

26.04.2019, 688 переглядів.