Про Бюро
Послуги ПВБКІ — нові можливості кредитування

Приватне акціонерне товариство «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій»  (02002, м.Київ, вул.Євгена Сверстюка, 11-Б) (далі - Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 25 квітня 2019 року о 15.00 годині за адресою: м. Київ,  вул. Хрещатик, буд.14, поверх 3, конференц-зал «Володимирський» (Готель «Хрещатик»).

Реєстрація учасників зборів відбудеться 25 квітня 2019 року з 14-20 до 15-00 год. за місцем проведення зборів.

Перелік осіб, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24:00 годину 19 квітня 2019 року.

                                                    

Проект порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПВБКІ», призначених на 25.04.2019 р. з проектами рішень:

 

1.Обрання та припинення повноважень членів лічильної комісії Загальних зборів.

 Проект рішення з 1 питання:

1.Обрати  лічильну комісію у складі двох осіб:  Рибчановська Ярослава Анатоліївна та Москалюк   Олександр Васильович.

2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту закриття даних Загальних           зборів акціонерів Товариства.

 

2.Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПВБКІ».

Проект рішення з 2 питання:

У відповідності з п.13.9 Статуту ПрАТ «ПВБКІ» головує на Загальних Зборах акціонерів Голова Наглядової ради, у випадку його відсутності Заступник Голови Наглядової ради – Глевацький Андрій Олександрович.  Секретарем Загальних зборів обрати  корпоративного секретаря Мамченко Юлію Валеріївну.   

 

3.Затвердження порядку (регламенту) проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з 3 питання:

Затвердити Регламент Загальних зборів акціонерів: 1. Виступи з питань порядку денного Зборів – до 15 хвилин; 2. Виступи з обговорення доповідей та відповіді на запитання – до 5 хвилин. 

 

4.Звіт Правління про діяльність ПрАТ «ПВБКІ» в 2018 році та прийняття рішення за наслідками  його розгляду.

Проект рішення з 4 питання:

Звіт Правління про діяльність ПрАТ «ПВБКІ» в 2018 році затвердити, плани на 2019 рік взяти до відома.

 

5.Звіт Наглядової ради ПрАТ «ПВБКІ» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з 5:

 Звіт Наглядової ради ПрАТ «ПВБКІ» за 2018 рік затвердити.

 

6.Звіт Ревізійної комісії про діяльність ПрАТ «ПВБКІ» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками  його розгляду. Затвердження  звіту та висновків  Ревізійної комісії, річного звіту Товариства.

Проект рішення з 6 питання:

1.Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «ПВБКІ» про діяльність товариства за 2018 рік та висновок Ревізійної комісії затвердити.

2.Затвердити річний звіт ПрАТ «ПВБКІ» за 2018 рік, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

 

7.Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його       розгляду.

Проект рішення з 7 питання:

Прийняти до відома висновок зовнішнього аудиту за 2018 рік. У зв’язку з відсутністю зауважень  зовнішнього аудиту за 2018 рік  відсутня потреба у затвердженні заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

 

8.Внесення змін до «Положення про фонди ПрАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій».

Проект рішення з 8 питання:

Внести зміни до «Положення про фонди ПрАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій», а саме:

1.В пункті 3.1. розділу 3 слова «не менше 40 відсотків» замінити на «не менше 20 відсотків» та викласти пункт 3.1. в такій редакції: « 3.1.    Фонд розвитку створюється за рахунок щорічних відрахувань з чистого прибутку товариства у розмірі не менше 20 відсотків для забезпечення розширеного відтворення та оновлення основних фондів, розвитку товариства.»

2.В пункті 4.1. розділу 4 слова «не менше 15 відсотків» замінити на «не менше 5 відсотків» та викласти пункт 4.1. в такій редакції: «4.1. Фонд соціального розвитку, розвитку персоналу та заохочення створено за рахунок щорічних відрахувань з чистого прибутку товариства у розмірі не менше 5 відсотків для  розширення соціально-побутової сфери, задоволення особистих потреб працівників.»       

 

9.Про розподіл прибутку (збитків) ПрАТ «ПВБКІ» за підсумками діяльності в 2018 році. Затвердження розміру річних дивідендів, строк та спосіб їх виплати.

Проект рішення з 9 питання:

1. Чистий прибуток, отриманий товариством по результатах роботи у 2018 році у сумі  7784 тис. грн. направити на формування фондів товариства та виплату дивідендів.

2. На формування фондів товариства направити чистий прибуток у розмірах,  визначених «Положенням про фонди ПрАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій», а саме: 

   Резервний  капітал           - 5%

   Фонд розвитку                 - 20%

   Фонд соціального розвитку, розвитку персоналу та заохочення – 5%.

3. Дивіденди акціонерам товариства виплатити за рахунок чистого  прибутку ПрАТ ПВБКІ за 2018 рік на загальну суму  3 807 705 грн. Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам у строк до 6 місяців після дати прийняття рішення Загальними зборами.

     4.  Залишок прибутку у розмірі 1 641 095 грн. оставити не розподіленим у зв’язку з погашенням збитків минулих років.

10. Припинення повноважень Ревізійної комісії.

Проект рішення з 10 питання:

Припинити повноваження Ревізійної комісії у складі: Колесник Ірина Вікторівна, Здовбицький Іван Іванович, Даценко Тетяна Вікторівна.

11. Обрання членів Ревізійної комісії товариства.

Проект рішення з 11 питання:

Обрати Ревізійну комісію у складі.

Головою Ревізійної комісії обрати.

 

  

   Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інформація про дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, розміщена на веб-сайті Товариства: www.pvbki.com.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів за місцезнаходженням ПрАТ «ПВБКІ» -  м.Київ, вул.Євгена Сверстюка, 11, 3 поверх, в приміщенні товариства у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 10-00 до 16-30 год. (перерва з 13-00 год. до 14-00 год.), а також в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – корпоративний секретар ПрАТ «ПВБКІ» Мамченко Юлія Валеріївна. Довідки за телефоном (044)390-54-70.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2018 р. (тис. грн.)

Найменування показника

Період

 

звітний

попередній

Усього активів

30478

21995

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1111

1142

Запаси

21

32

Сумарна дебіторська заборгованість

5293

3616

Гроші та їх еквіваленти

5419

2654

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

5080

-1641

Власний капітал

26670

19375

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

11750

11750

Дострокові зобов’язання і забезпечення

1045

1134

Поточні зобов’язання та забезпечення

2763

1486

Чистий фінансовий результат: прибуток(збиток)

7784

2484

Середньорічна кількість акцій (шт.)

11750

11750

Чистий прибуток(збиток) на одну просту акцію (грн)

662,47

211,40

 

 

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні.

 

 

 

   Голова Правління                                                                                     А.Б.Паламарчук

22.03.2019, 356 переглядів.