Про Бюро
Послуги ПВБКІ — нові можливості кредитування

Звіт емітента за 2017 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова Правлiння

 

 

 

Паламарчук А.Б.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

26.04.2018

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій»

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

33691415

4. Місцезнаходження

м. Київ , Днiпровський, 02002, м.Київ, Євгена Сверстюка,11

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 390-54-70 044 390-54-70

6. Електронна поштова адреса

office@pvbki.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2018

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 81

 

27.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://www.pvbki.com/ukr/

в мережі Інтернет

27.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки
немає


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Перше всеукраїнське бюро кредитних iсторiй

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А00 №776920

3. Дата проведення державної реєстрації

02.07.2007

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

11750000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

20

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

82.91 дiяльнiсть агенств зi стягування платежiв i бюро кредитних iсторiй

63.99 надання iнших iнформацiйних послуг

62.01 компьютерне програмування

10. Органи управління підприємства

-Загальнi збори акцiонерiв Товариства; - Наглядова рада Товариства; - Правлiння Товариства. Органом Товариства, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi є Ревiзiйна комiсiя Товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "ОТП Банк"

2) МФО банку

300528

3) поточний рахунок

2600180130700

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "ОТП Банк"

5) МФО банку

300528

6) поточний рахунок

2600180130700

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тимонькiн Борис Владиславович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1951

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

43

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Член Наглядової ради HC UniCredit до 06.06.2014 р.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2017 3 роки

9) Опис

Протягом звітного року ніяких змін не відбувалось. Обов’язки та повноваження визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду. Посадова особа Емітента непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не сплачується. Обраний до складу Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 27.04.2017 року. Права, обов’язки та відповідальність закріплено в Положенні про Наглядову раду товариства та Статуті товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Заступник Голови Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Глевацький  Андрій Олександрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1976

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор Департаменту роздрібних, ринкових та операційних ризиків ПАТ "Райффайзен Банк Аваль".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2017 3 роки

9) Опис

Протягом звітного року ніяких змін не відбувалось. Обов’язки та повноваження визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду. Посадова особа Емітента непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не сплачується. Права, обов’язки та відповідальність закріплено в Положенні про Наглядову раду товариства та Статуту Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лихочас Андрій Олексійович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1970

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До серпня 2015 р. Голова Правління ПАТ "УПБ".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2017 3 роки

9) Опис

Протягом звітного року ніяких змін не відбувалось. Обов’язки та повноваження визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду. Посадова особа Емітента непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не сплачується. Права, обов’язки та відповідальність закріплено в Положенні про Наглядову раду товариства та Статуту Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Богданцов Костянтин Миколайович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1965

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

28

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До 2014 року начальник управління правового супроводу діяльності банку Юридичного департаменту АТ "УкрСиббанк".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2017 3 роки

9) Опис

Протягом звітного року ніяких змін не відбувалось. Обов’язки та повноваження визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду. Посадова особа Емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагорода не сплачується. Права, обов’язки та відповідальність закріплено в Положенні про Наглядову раду товариства та Статуту Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Атанов Артур Анатолійович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1981

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До 2016 року директор центру роздрібного бізнесу ПАТ "Укрсоцбанк", з 2016 року директор центру роздрібного бізнесу , Член Правління ПАТ "Укрсоцбанк".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2017 3 роки

9) Опис

Протягом звітного року ніяких змін не відбувалось. Обов’язки та повноваження визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду. Посадова особа Емітента непогашеної судимості за корисливi та посадові злочини не має. Винагорода не сплачується. Права, обов’язки та відповідальність закріплено в Положенні про Наглядову раду товариства та Статуту Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Даценко Тетяна Вікторівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

0

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник Регіонального відділення в м.Києвi ПАТ АБ "Південний".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2016 3 роки

9) Опис

Посадова особа Емітента непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочини не має. Обов’язки та повноваження визначені Статутом. Винагорода не сплачується. Права, обов’язки та відповідальність закріплено в ст.15.Статуту товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Здовбицький Iван Іванович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1963

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

37

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор ТОВ "Вудрест".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2016 3 роки

9) Опис

Обов’язки та повноваження визначені Статутом. Посадова особа Емітента непогашеної судимості за корисливi та посадові злочини не має. Винагорода не сплачується. Права, обов’язки та відповідальність закріплено в ст.15.Статуту товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Колесник Ірина Вікторівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1963

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Голова Правління ПАТ "Перший інвестиційний банк".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2016 3 роки

9) Опис

Обов’язки та повноваження визначені Статутом.  Посадова особа Емітента непогашеної судимості за корисливi та посадові злочини не має. Винагорода не сплачується. Права, обов’язки та відповідальність закріплено в ст.15.Статуту товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паламарчук Антоніна Борисівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

0

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

40

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До 2005 року обіймала посаду Віце-президенту Асоціації українських банків.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.06.2008 безстроково

9) Опис

Протягом звітного року ніяких змін не відбувалось. Обов’язки та повноваження визначені Статутом. Посадова особа Емітента непогашеної судимості за корисливi та посадові злочини не має. Винагорода сплачується відповідно до штатного розкладу. Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Глазунов Василь Володимирович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1962

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

37

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До 2005 року обіймав посаду Директора департаменту інформаційних технологій ВАТ "ТАСС Комерц Банк".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.07.2008 безстроково

9) Опис

Протягом звітного року ніяких змін не відбувалось. Обов’язки та повноваження визначені Положенням про Правління. Посадова особа Емітента непогашеної судимості за корисливi та посадові злочини не має. Винагорода сплачується відповідно до штатного розкладу. Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Чередник Людмила Анатоліївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

0

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

До 2007 року обіймала посаду головного бухгалтера ТОВ "Альма".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.07.2008 безстроково

9) Опис

Протягом звітного року ніяких змін не відбувалось. Посадова особа Емітента непогашеної судимості за корисливi та посадові злочини не має. Винагорода сплачується відповідно до штатного розкладу. Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

27.04.2017

Кворум зборів**

79.31

Опис

1.Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2.Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів.
3.Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПВБКI».
4.Затвердження порядку (регламенту) проведення річних Загальних зборів акціонерів.
5.Звiт Голови Правління про роботу ПрАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» за 2016 рік та плани на 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Голови Правління Товариства.
6.Звiт Ревізійної комісії про діяльність ПрАТ «ПВБКI» за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновку Ревізійної комісії, річного звiту Товариства.
7.Звiт Наглядової ради ПрАТ «ПВБКI» за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства.
8.Про розподіл прибутку (збитків) ПрАТ «ПВБКI» за підсумками роботи у 2016 році.
9.Про внесення змін до пунктів 12.6., 12.8., 14.5. Статуту ПрАТ «ПВБКI» відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
10.Про внесення змін до п.4.1., 6.4., 6.7., 8.9. Положення про Наглядову раду ПрАТ «ПВБКI» та затвердження його в новій редакції.
11.Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12.Обрання членів Наглядової ради Товариства та Голови Наглядової ради.
13.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
14.Про внесення змін до пункту 7.15 Статуту ПрАТ «ПВБКI» та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
Пункт 14 порядку денного включено за пропозицією акціонера Creditinfo International GmbH.
До пункту 12 порядку денного пропозиції подавали акціонери ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «УкрСиббанк», «Сонiлта Груп Лiмiтед», Creditinfo International GmbH, «Фалернус Холдiнгс Лiмiтед», Creditinfo International GmbH, АТ «Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк».

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

28.09.2010

821/1/10

ДКЦПФР

UA4000044853

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

1000

11750

11750000

100

Опис

Торгівля цiнними паперами емiтента не здійснюється, акції розміщуються серед акціонерів товариства.

 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ "АУДИТ-IНВЕСТ"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

32241880

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

м.Днiпро, вул.Короленко, буд.15, прим.5

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

3094 26.12.2002

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України


04.04.2018

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

безумовно-позитивна

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

Ми звертаємо увагу на примітку 2 у фінансовий звітності, у який описаний той факт, що компанія функціонує в несприятливих умовах, пов’язаних з політичною та економічною кризою в Українi.У зв’язку з невизначеністю ситуації, що склалася, на даний момент неможливо достовірно оцінити ефект її впливу на здатність компанії здійснювати свою діяльність у найближчому майбутньому. Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.

Номер та дата договору на проведення аудиту

23-11-17/А
27.11.2017

Дата початку та дата закінчення аудиту

22.01.2018
23.02.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

23.02.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

49500

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

1

0

2

2016

1

0

3

2015

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): немає

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): немає

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): немає

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так

Ні

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

немає

Інше (зазначити)

немає

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

немає

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

немає

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

5

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

5

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

5

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

5

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

нi

 

нi

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складі Наглядової ради комітетів не створено.

Інші (запишіть)

нi

 

нi

нi

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Так

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

нi

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): нi

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

нi

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

нi

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Ні

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

нi

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

нi

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

нi

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

нi

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): нi

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: нi

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: нi

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

нi


 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій

за ЄДРПОУ

33691415

Територія

за КОАТУУ

8036600000

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

120

Вид економічної діяльності

за КВЕД

82.91

Середня кількість працівників

17

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса

02002, м.Київ, вул.Євгена Сверстюка,11

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

8904

8215

первісна вартість

1001

14664

14649

накопичена амортизація

1002

-5760

-6434

Незавершені капітальні інвестиції

1005

Основні засоби:

1010

801

1137

первісна вартість

1011

3206

4064

знос

1012

-2405

-2927

Інвестиційна нерухомість:

1015

первісна вартість

1016

знос

1017

Довгострокові біологічні активи:

1020

первісна вартість

1021

накопичена амортизація

1022

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030

інші фінансові інвестиції

1035

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

Відстрочені податкові активи

1045

203

203

Гудвіл

1050

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

Інші необоротні активи

1090

Усього за розділом I

1095

9908

9555

II. Оборотні активи

Запаси

1100

32

32

Виробничі запаси

1101

Незавершене виробництво

1102

Готова продукція

1103

Товари

1104

Поточні біологічні активи

1110

Депозити перестрахування

1115

Векселі одержані

1120

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

1697

2385

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


1036


673

з бюджетом

1135

у тому числі з податку на прибуток

1136

з нарахованих доходів

1140

62

50

із внутрішніх розрахунків

1145

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

512

508

Поточні фінансові інвестиції

1160

5600

6100

Гроші та їх еквіваленти

1165

926

2654

Готівка

1166

Рахунки в банках

1167

Витрати майбутніх періодів

1170

33

33

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

резервах незароблених премій

1183

інших страхових резервах

1184

Інші оборотні активи

1190

Усього за розділом II

1195

9898

12435

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

Баланс

1300

19806

21990

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

11750

11750

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

Капітал у дооцінках

1405

5569

5165

Додатковий капітал

1410

2220

3323

Емісійний дохід

1411

Накопичені курсові різниці

1412

Резервний капітал

1415

650

778

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-2994

-1682

Неоплачений капітал

1425

( )

( )

( )

Вилучений капітал

1430

( )

( )

( )

Інші резерви

1435

Усього за розділом I

1495

17195

19334

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

1222

1134

Пенсійні зобов’язання

1505

Довгострокові кредити банків

1510

Інші довгострокові зобов’язання

1515

Довгострокові забезпечення

1520

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

Цільове фінансування

1525

Благодійна допомога

1526

Страхові резерви, у тому числі:

1530

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

Інвестиційні контракти;

1535

Призовий фонд

1540

Резерв на виплату джек-поту

1545

Усього за розділом II

1595

1222

1134

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

Векселі видані

1605

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

за товари, роботи, послуги

1615

99

92

за розрахунками з бюджетом

1620

704

967

за у тому числі з податку на прибуток

1621

420

625

за розрахунками зі страхування

1625

за розрахунками з оплати праці

1630

за одержаними авансами

1635

за розрахунками з учасниками

1640

із внутрішніх розрахунків

1645

за страховою діяльністю

1650

Поточні забезпечення

1660

413

400

Доходи майбутніх періодів

1665

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

Інші поточні зобов’язання

1690

173

63

Усього за розділом IІІ

1695

1389

1522

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

Баланс

1900

19806

21990

 

Примітки

немає

Керівник

Паламарчук А.Б.

Головний бухгалтер

Чередник Л.А.


 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Перше всеукраїнське бюро кредитних iсторiй

за ЄДРПОУ

33691415

(найменування)

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

17653

14112

Чисті зароблені страхові премії

2010

Премії підписані, валова сума

2011

Премії, передані у перестрахування

2012

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( -6670 )

( -5209 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( )

( )

Валовий:
 прибуток


2090


10983


8903

 збиток

2095

( )

( )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

Інші операційні доходи

2120

29

91

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати

2130

( -8678 )

( -6619 )

Витрати на збут

2150

( )

( )

Інші операційні витрати

2180

( -5 )

( -104 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( )

( )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( )

( )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


2329


2271

 збиток

2195

( )

( )

Дохід від участі в капіталі

2200

Інші фінансові доходи

2220

650

374

Інші доходи

2240

Дохід від благодійної допомоги

2241

Фінансові витрати

2250

( )

( )

Втрати від участі в капіталі

2255

( )

( )

Інші витрати

2270

( )

( -1 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


2979


2644

 збиток

2295

( )

( )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-536

-579

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


2443


2065

 збиток

2355

( )

( )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

-493

-493

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

Накопичені курсові різниці

2410

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

Інший сукупний дохід

2445

1103

-173

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

610

-666

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

89

89

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

699

-577

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

3142

1488

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

222

226

Витрати на оплату праці

2505

9606

7132

Відрахування на соціальні заходи

2510

1379

1009

Амортизація

2515

1424

1160

Інші операційні витрати

2520

2722

2405

Разом

2550

15353

11932

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

Дивіденди на одну просту акцію

2650

 

Примітки

немає

Керівник

Паламарчук А.Б.

Головний бухгалтер

Чередник Л.А.


 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Перше всеукраїнське бюро кредитних iсторiй

за ЄДРПОУ

33691415

(найменування)

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


20406


16423

Повернення податків і зборів

3005

у тому числі податку на додану вартість

3006

Цільового фінансування

3010

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

2

Надходження від повернення авансів

3020

135

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

11

72

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

Надходження від операційної оренди

3040

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

Надходження від страхових премій

3050

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

Інші надходження

3095

4

5

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( -786 )


( -1939 )

Праці

3105

( -7855 )

( -5793 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( -1457 )

( -1101 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( -5517 )

( -3632 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( -420 )

( -20 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( -3178 )

( -2209 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( -1919 )

( -1403 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( -2384 )

( -1036 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( -1 )

( -8 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( )

( )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( )

( )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( )

( )

Інші витрачання

3190

( -105 )

( -711 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

2451

2282

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

необоротних активів

3205

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

662

306

дивідендів

3220

Надходження від деривативів

3225

Надходження від погашення позик

3230

770

704

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

Інші надходження

3250

3000

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( )

( )

необоротних активів

3260

( -896 )

( -672 )

Виплати за деривативами

3270

( )

( )

Витрачання на надання позик

3275

( -766 )

( -646 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( )

( )

Інші платежі

3290

( -500 )

( -7600 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-730

-4908

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

Отримання позик

3305

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

Інші надходження

3340

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( )

( )

Погашення позик

3350

Сплату дивідендів

3355

( )

( )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( )

( )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( )

( )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( )

( )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( )

( )

Інші платежі

3390

( )

( )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

1721

-2626

Залишок коштів на початок року

3405

926

3529

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

7

23

Залишок коштів на кінець року

3415

2654

926

 

Примітки

немає

Керівник

Паламарчук А.Б.

Головний бухгалтер

Чередник Л.А.


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Перше всеукраїнське бюро кредитних iсторiй

за ЄДРПОУ

33691415

(найменування)

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

X

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

Фінансові витрати

3540

X

X

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

Збільшення (зменшення) запасів

3551

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

Сплачений податок на прибуток

3580

X

X

Сплачені відсотки

3585

X

X

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

X

X

необоротних активів

3205

X

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

X

X

дивідендів

3220

X

X

Надходження від деривативів

3225

X

X

Надходження від погашення позик

3230

X

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

X

X

Інші надходження

3250

X

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

X

( )

необоротних активів

3260

X

X

Виплати за деривативами

3270

X

X

Витрачання на надання позик

3275

X

X

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

X

Інші платежі

3290

X

X

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

X

X

Отримання позик

3305

X

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

X

X

Інші надходження

3340

X

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

X

Погашення позик

3350

X

X

Сплату дивідендів

3355

X

X

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

X

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

X

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

X

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

X

Інші платежі

3390

X

X

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

Залишок коштів на початок року

3405

X

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

Залишок коштів на кінець року

3415

 

Примітки

немає

Керівник

Паламарчук А.Б.

Головний бухгалтер

Чередник Л.А.


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Перше всеукраїнське бюро кредитних iсторiй

за ЄДРПОУ

33691415

(найменування)

 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

11750

5086

2220

650

-3378

16328

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

Виправлення помилок

4010

483

384

867

Інші зміни

4090

Скоригований залишок на початок року

4095

11750

5569

2220

650

-2994

17195

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

2443

2443

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

-404

1103

699

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

-404

-404

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

Накопичені курсові різниці

4113

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

Інший сукупний дохід

4116

1103

1103

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

Відрахування до резервного капіталу

4210

128

-128

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

Погашення заборгованості з капіталу

4245

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

Вилучення частки в капіталі

4275

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

Інші зміни в капіталі

4290

-1003

-1003

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

Разом змін у капіталі

4295

Залишок на кінець року

4300

11750

5165

3323

778

-1682

19334

 

Примітки

немає

Керівник

Паламарчук А.Б.

Головний бухгалтер

Чередник Л.А.

 

27.04.2018, 1437 переглядів.