Про Бюро
Послуги ПВБКІ — нові можливості кредитування

Приватне акціонерне товариство «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» (ідентифікаційний код 33691415, 02002, м.Київ, вул.Євгена Сверстюка, 11-Б) (далі - Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2018 року о 15.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 1 (навчальний центр НБУ, Університет банківської справи, 2 поверх). 

Реєстрація учасників зборів відбудеться 26 квітня 2018 року з 14-20 до 15-00 год. за місцем проведення зборів.

Перелік осіб, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24:00 годину 20 квітня 2018 року.

                                                    Проект порядку денного:

1. Обрання та припинення повноважень членів лічильної комісії Загальних зборів. 

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПВБКІ».

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних Загальних зборів акціонерів.

4. Звіт Правління про діяльність ПрАТ «ПВБКІ» в 2017 році та прийняття рішення за наслідками  його розгляду.

5. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ПВБКІ» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Звіт Ревізійної комісії про діяльність ПрАТ «ПВБКІ» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками  його розгляду. Затвердження  звіту та висновків  Ревізійної комісії, річного звіту Товариства.

7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

8. Про розподіл прибутку (збитків) ПрАТ «ПВБКІ» за підсумками діяльності в 2017 році.

9. Про внесення змін до  пункта 12.8. Статуту ПрАТ «ПВБКІ» відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства».

10. Про внесення змін до  пункта 13.2. Статуту ПрАТ «ПВБКІ» відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства».

11. Про внесення змін до  пункта 16.3. Статуту ПрАТ «ПВБКІ» відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства».

12. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції з врахуванням внесених змін.

 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства: www.pvbki.com.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів за місцезнаходженням ПрАТ «ПВБКІ» - м.Київ, вул.Євгена Сверстюка, 11-Б, 3 поверх, в приміщенні товариства у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 10-00 до 16-30 год. (перерва з 13-00 год. до 14-00 год.), а також в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – корпоративний секретар ПрАТ «ПВБКІ» Мамченко Юлія Валеріївна. Довідки за телефоном (044)390-54-70.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2017 р. (тис. грн.)

Найменування показника

Період

 

звітний

попередній

Усього активів

21990

19806

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1137

801

Запаси

32

32

Сумарна дебіторська заборгованість

3616

3307

Гроші та їх еквіваленти

2654

926

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-1682

-2994

Власний капітал

19334

17195

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

11750

11750

Дострокові зобов’язання і забезпечення

1522

1389

Чистий фінансовий результат: прибуток(збиток)

2443

2065

Середньорічна кількість акцій (шт.)

11750

11750

Чистий прибуток(збиток) на одну просту акцію (грн)

207,91

175,74

 

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість акцій складає 11750 простих іменних акцій. 

 

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту з питань порядку денного:  

Проект рішення з 1 питання:

1.Обрати  лічильну комісію у складі двох осіб:  Рибчановська Ярослава Анатоліївна та Москалюк   Олександр Васильович.

2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту закриття даних Загальних   зборів акціонерів Товариства.

 

Проект рішення з 2 питання:

У відповідності з п.13.9 Статуту ПрАТ «ПВБКІ» головує на Загальних Зборах акціонерів Голова Наглядової ради, у випадку його відсутності Заступник Голови Наглядової ради – Глевацький Андрій Олександрович.  Секретарем Загальних зборів обрати  корпоративного секретаря Мамченко Юлію Валеріївну.   

 

Проект рішення з 3 питання:

 Затвердити Регламент Загальних зборів акціонерів:

1. Виступи з питань порядку денного Зборів – до 15 хвилин; 2. Виступи з обговорення доповідей та відповіді на запитання – до 5 хвилин. 

 

Проект рішення з 4 питання:

Звіт Правління про діяльність ПрАТ «ПВБКІ» в 2017 році затвердити, плани на 2018 рік взяти до відома.

 

Проект рішення з 5:

 Звіт Наглядової ради ПрАТ «ПВБКІ» за 2017 рік затвердити.

 

Проект рішення з 6 питання:

1.Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «ПВБКІ» про діяльність товариства за 2017 рік та висновок Ревізійної комісії затвердити.

2.Затвердити річний звіт ПрАТ «ПВБКІ» за 2017 рік, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

 

Проект рішення з 7 питання:

Прийняти до відома висновок зовнішнього аудиту за 2017 рік. У зв’язку з відсутністю зауважень  зовнішнього аудиту за 2017 рік  відсутня потреба у затвердженні заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

 

Проект рішення з 8 питання:

1. У зв’язку  з  наявністю у  ПрАТ « ПВБКІ» не перекритих збитків минулих років та необхідністю технічного розвитку бюро, дивіденди за рахунок прибутку 2017 року не нараховувати і не сплачувати.

2. Прибуток, отриманий товариством по результатах роботи у 2017 році у сумі 2 443 тис. грн.  направити на формування фондів товариства у розмірах, встановлених «Положенням про фонди ПрАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій»,  а саме:  Резервний  капітал - 5%; Фонд розвитку - 40%; Фонд соціального розвитку, розвитку персоналу та заохочення –15%. 

3.  Залишок прибутку у розмірі 977 200 грн. оставити не розподіленим.

 

Проект рішення з 9 питання:

Внести зміни до Статуту ПрАТ «ПВБКІ» в зв’язку приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у ЗУ «Про акціонерні товариства», а саме: Пункт 12.8. Статуту ПрАТ «ПВБКІ» викласти в такій редакції: «Загальні збори акціонерів приймають рішення з використанням бюлетенів для голосування. Кожен аркуш бюлетеня для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом Голови Правління Товариства та відбитком печатки Товариства.»

 

Проект рішення з 10 питання:

Внести зміни до Статуту ПрАТ «ПВБКІ» в зв’язку приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у ЗУ «Про акціонерні товариства», а саме:

Пункт 13.2. Статуту ПрАТ «ПВБКІ» викласти в такій редакції: «Повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення. Повідомлення про скликання Загальних зборів надсилається листом з повідомленням про вручення на адресу, що вказана в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою. Повідомлення розсилає Наглядова рада або за її дорученням Правління.» 

  

Проект рішення з 11 питання:

Внести зміни до Статуту ПрАТ «ПВБКІ» в зв’язку приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у ЗУ «Про акціонерні товариства», а саме:  Абзац другий пункту 16.3. Статуту ПрАТ «ПВБКІ» викласти в такій редакції: «Члени Ревізійної комісії обираються з числа фізичних осіб – представників акціонерів, які мають повну цивільну дієздатність та включені в передбаченому законом порядку в бюлетень для голосування.»

 

Проект рішення з 12 питання:

Затвердити Статут ПрАТ «ПВБКІ» у новій редакції з врахуванням внесених змін. Уповноважити Голову Правління ПрАТ «ПВБКІ» Паламарчук А.Б. підписати Статут у новій редакції. Доручити Голові Правління ПрАТ «ПВБКІ» Паламарчук А.Б. (з правом передоручення) здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту ПрАТ «ПВБКІ» в новій редакції.

                                                                                                                      Наглядова Рада ПрАТ «ПВБКІ»

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів опубліковано в Бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №57  від 23.03.2018 р.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні.

 

Голова Правління                                                                                                                     А.Б.Паламарчук

26.03.2018, 811 переглядів.